มาจากไหน Origins

Journey of the secret…where do Thai Ponies come from?
สืบสานตำนานม้าไทยม้าไทยมาจากไหน

ม้าป่าในมองโกเลีย Mongolia Pzewalski
ม้าไทยในจังหวัดลำปาง Thai Pony

         The Thai pony has many physical characteristics (Phenotype) similar to Mongolian horses.
ม้าไทยและม้าในประเทศมองโกเลียมีลักษณะภายนอกที่คล้ายคลึงกันมาก

           DNA studies show that they are indeed closely related and are an ancient and natural Breed (all other horses are breed through human selection). They show biodiversity unfound in any other modern day horses. การสืบค้นวิจัยทางพันธุกรรม พิสูจน์ได้ว่าม้าไทยเป็นสายพันธุ์โบราณ เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และมีความหลากหลายทางชีวภาพที่ม้าประเภทอื่นๆไม่มี

ม้ามองโกเลีย Mongolia Horse

          Archeological sites in northern Thailand uncovered human and horse skeleton which is proven to be a Thai Pony dating back to 9th century AD (Carbon dating methods)การขุดค้นทางโบราณคดีพบโครงกระดูกม้าและมนุษย์ที่เวียงท่ากาน จ.เชียงใหม่ โดยม้านั้นเป็นม้าไทย มีอายุย้อนไปถึงคริสต์ศตวรรษที่ 9 จากการวิเคราะห์ด้วย Carbon dating

        But if Kublai Khan invaded Pagan (Myanmar today) in 13th century, Thai ponies may have migrated here through a different route. Between 7th-9th century AD the most vibrant route of travel was “The Ancient Tea Horse Road” which ponies were used on this mountainous route in southern China to Tibet, Northern Thailand and Vietnam today.ถ้านักรบมองโกลตีอาณาจักรพุกาม (เมียนมาร์ปัจจุบัน) ในคริสต์ศตวรรษที่ 13 ม้าไทยอาจจะเดินทางมาก่อนหน้านี้? ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 7-9 มีการขนส่งใบชาทางเส้นทางโบราณของจีนตอนใต้ โดยอาศัยม้าพื้นเมืองเป็นพาหนะ

         The ponies in southern China and still present along the ancient route today have DNA in the same group as the Thai Pony and Mongolian Horse! จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ผลการวิจัย DNA ของม้าในประเทศจีนที่ยังมีอยู่ตาเส้นทางโบราณนี้ เป็นกลุ่มเดียวกับม้าไทย! 

 

Today Thai Ponies are found everywhere in Thailand and remain part of human livelihood and companionship. They will soon be extinct if we are not aware to preserve, value and recognize this important natural heritage of the worldทุกวันนี้ม้าไทยมรดกทางธรรมชาติที่โบราณของเรา ยังมีให้เห็นทั่วไปในชีวิตประจำวันของชุมชนต่างๆทั่วประเทศ แต่ไม่นานประวัติศาสตร์นี้จะสูญหายไป หากไม่มีการอนุรักษ์ และสร้างคุณค่าให้เป็นมรดกของโลกต่อไป